Barion Pixel

Instagram szabályzat

Instagram nyereményjáték-szabályzat
1.           A Játék és a Szervező

 

Jelen szabályzat (a továbbiakban: Játékszabályzat) a Rózsa és Társai Bt (székhely: 7150,Bonyhád Szabadságtér 8/33.., adószám:26472388217, cégjegyzékszám:17 06 003145) (továbbiakban: Szervező) által kezelt és karbantartott https://www.instagram.com/pirulafutar Instagram oldalon futó nyereményjátékra (a továbbiakban: Játék) vonatkozik, az alábbi feltételekkel.
  

2.           Kik vehetnek részt a Játékban?

 

2.1.    A Játékban részt vehet minden magyarországi lakcímmel rendelkező, nagykorú és cselekvőképes, természetes személy (a továbbiakban: Játékos), aki érvényes regisztrációval rendelkezik a www.instagram.com oldalon. 

2.2.    A Játékos a Játékban való részvételével egyidejűleg visszavonhatatlanul kijelenti, hogy a Játékban részt kíván venni, a Játékszabályzatot pedig teljeskörűen megismerte, az ebben foglaltakat magára nézve kötelezőnek fogadja el. A Játékban a részvétel az adott Játék kiírása szerinti első aktivitással kezdődik. 

2.3.    A Játék posztban közölt eltérő rendelkezés hiányában egy Játékos csak egyszer vehet részt egy Játékban.

2.4.    A Játékos a Pirulafutár Instagram oldalának követése, az Adam Cosmetics Instagram oldalának követése és a nyereményjátékról szóló poszt likeolása után vehet részt a nyeremény kisorsolásában.

2.5.    A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

3.           A játék időtartama, menete

 

3.1.    A játék időtartama: 2023. július 31.  – 2023. augusztus 6. 

 

3.2.    Eredményhirdetés: 2023. augusztus 7. 

 

3.3.    Nyertesek száma: 1 fő 

 

3.4.    Ahhoz, hogy egy Játékos részt vegyen a nyereményjátékban és jogosult legyen a nyereményre, a Szervező Instagram oldalára kikerülő játékfelhívásban foglaltaknak maximálisan eleget kell tennie.

 

4.            Nyeremények, Nyertes

 

4.1.    Nyeremény: 1 db Adam Cosmetics csomag 

 

4.2.    A nyeremény készpénzre nem váltható át. 

  

4.3.    Pótnyertest nem hirdetünk.

 

4.4.    A nyeremény más magánszemély számára nem átruházható.

 

5.           A Nyertes értesítése

 

5.1.    A Nyertes nevét Instagram posztban tesszük közzé 2023. július 18.-án, amely közzétételhez a Felhasználók a Játékban történő részvétellel hozzájárulnak. Az eredményhirdetést követően a Nyertesnek az info@pirulafutar.hu címre küldött privát e-mail üzenetben vagy Instagram oldalon keresztül kell felvennie a kapcsolatot a Szervezővel. A tárgynyereményt a Nyertes által fenti címen megadott levelezési címre, futár útján továbbítja a Szervező.

 

5.2.    Amennyiben a Nyertes legkésőbb az eredményhirdetést követő 15. napig nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, úgy elveszíti jogát a nyeremény átvételére. Az a Nyertes, aki a leírtak szerint a fenti határidőn belül nem veszi fel a kapcsolatot a Szervezővel, jelen szabályzat elfogadásával kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond az ezzel összefüggő bármilyen kártérítési, megtérítési, illetve egyéb igényéről.

 

5.3.    A Nyertes az általa tévesen szolgáltatott adatokból, vagy a postafiókja levélfogadásra képtelen állapotából adódó valamennyi következményt maga viseli. Az adatok helytállóságát a Játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőriznie.

 6.           Kizárás
 

6.1.    Ha olyan Felhasználó játszik vagy nyer, aki a Játék szabályait megszegi, vagy a jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, és/vagy az Instagram felhasználói feltételeit megszegve, vagy megkerülve regisztrált az Instagramon, a Játékból automatikusan kizárásra kerül.

 

6.2.    A Játékból kizárásra kerülnek továbbá azok a Játékosok, akik etikátlan magatartást tanúsítva nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással próbálják növelni, és ezzel a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevő nyerési esélyeit csökkentik. A Játékból való azonnali hatályú kizárást von maga után bármilyen (számítógépes) manipuláció, tömegesen generált e-mail címek vagy accountok létrehozása, illetve a Játék szellemével bármilyen módon összeférhetetlen vagy azt sértő magatartás, vagy annak megalapozott gyanúja.

 

6.3.    A Játékból kizárásra kerül az a Játékos, aki kommentjeivel sérti a Szervező jogát, jogos érdekeit (ilyennek minősül az is, ha a Játékos más személy, személyek vagy társadalmi csoportok jogát, jogos érdekét sértő megjegyzéseket, kommenteket tesz közzé).

 

7.           A Szabályzat módosítása


A Szervező fenntartja a Szabályzat módosításának a jogát. A Szabályzat módosításáról a Szervező a Szervező Instagram oldalának üzenőfalán keresztül értesíti a Játékost.

 

 8.          A Szervező felelőssége

 

A Szervező nem szavatolja a Játék szünetmentességét, a Játékot bármikor, bármilyen okból felfüggesztheti, megszüntetheti.  Az internetszolgáltató vagy az Instagram műszaki hibájából eredő károkért való felelősséget a Szervező kizárja. A Szervező a Játék működése során előálló esetleges zavarok, működési problémák elhárítására törekszik, de azokért kizárja felelősségét. A Szervező kizár minden kártérítési, kártalanítási igényt a Játékban való részvétel során, a Játék esetleges hibáiból, hiányosságaiból, hibás működéséből, a Játék során bekövetkezett késésekből eredő vagy ahhoz kapcsolódó költségekért, károkért, veszteségekért.

 

9.           Egyéb rendelkezések

 9.1.   A Szervező kijelenti, hogy a Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

 9.2.   A jelen Szabályzatra a magyar jog szabályai alkalmazandók.

 9.3.   A Játék független az Instagramtól, az Instagram abban nem vesz részt, azt nem támogatja.

 9.4.   Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot indokolt esetben bármikor visszavonja vagy feltételeit megváltoztassa.

 9.5.   A Szervező döntése minden Játékban végleges, mely ellen a Szervező jogorvoslatot, felülvizsgálatot nem biztosít.

 

10.         Adatkezelés és adatvédelem

 

A Szervező a Játékkal kapcsolatban végzett adatkezelés tekintetében az alábbi adatvédelmi tájékoztatást teszi közzé, összhangban az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendeletével (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvénnyel (Info tv.).

 

 10.1. Az adatkezelő neve és elérhetőségei

 

A Nyereményjátékban való részvételre Játékszabályzatban meghatározott Játékosok az ott leírtak szerint jelentkezhetnek. A jelentkezés és a Játékban való részvétel, továbbá a Nyertes esetében a nyeremények átvétele kapcsán a Játékosok személyes adatokat adnak meg. A személyes adatok kezelését végző adatkezelő a Szervező, adatai:

 

Adatkezelő az a személy vagy cég, aki az adatokat bármilyen módon kezeli.

 

Adatkezelés a személyes adatokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége. Például: gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az átadott személyes adatokat a Szervező kezeli. A Szervező elérhetőségei a következők:


Rózsa és Társai Bt. (7150 Bonyhád, Szabadság tér 8/33, info@pirulafutar.hu, Tel.:+36 74 451 832, https://www.pirulafutar.hu/)


10.2.  A kezelt személyes adatok köre

A Szervező a Játékosok alábbi személyes adatait kezeli a Játék kapcsán:

(i)       Játékosok esetében

 •        Instagram profilnév

 •        Bármilyen egyéb, a posztban szereplő adat, amit a Játékos önként ad meg

 

 (ii)     Nyertes esetében

•         név

•         telefonszám

•         email cím

lakcím/ postázási cím

 

 

10.3.  Az adatkezelés jogalapja

 

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékosok önkéntes hozzájárulása alapján kezeli (GDPR 6. cikk (1) a) pont). A Játékosok hozzájárulásukat a Játékra a Játékszabályzatban leírtak szerint történő jelentkezésükkel (ráutaló magatartással) adják meg. A nyereményjátékban való részvétellel a Játékos kifejezett hozzájárulását adja, hogy nyerés esetén a Szervező közzéteszi a nevét a Szervező Instagram oldalán. 

 

10.4.  Az adatkezelés célja

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Játékban való részvétel, a nyeremények kisorsolásának, nyerés esetén a nyeremények átvételéhez szükséges egyeztetés és a nyeremények átadásának lehetővé tétele céljából kezeli.

 

10.5. Személyes adatok harmadik országba történő továbbítása

Nem kerül sor adattovábbításra harmadik országbeli, azaz az EU-n és az EGT-n kívüli címzett részére.

 

10.6. Automatizált döntéshozatal, beleértve a profilalkotást

Nem kerül sor kizárólag automatizált adatkezelésen alapuló döntéshozatalra.

 

10.7. A kezelt adatok tárolásának időtartama

A Szervező a Játékosok személyes adatait a Nyereményjáték Játékszabályzatban meghatározott tartama alatt kezeli.   A Nyereményjáték lezárultával a Nyertes személyes adatainak kivételével a Játékosok személyes adatai törlésre kerülnek. A Nyertes személyes adatait a Szervező a vonatkozó számviteli előírások alapján a nyeremény kézbesítését/átvételét követő 8 évig tárolja, ezt követően pedig törli.

A fentiektől függetlenül a Szervező törli a nem nyertes Játékos személyes adatait, amennyiben a Játékos erre vonatkozó kérelmet nyújt be a Szervezőhöz.

Az Instagramon közzétett bérmely tartalom esetén a Instagram adatvédelmi irányelve a mérvadó.

 

10.8. A személyes adat szolgáltatására vonatkozó kötelezettség és az elmaradó adatszolgáltatás következménye

A megadott személyes adatok szolgáltatása önkéntes, azaz nem alapul jogszabályon vagy szerződéses kötelezettségen, és nem előfeltétele szerződés megkötésének sem.

Amennyiben nem járul hozzá a Szervező ezen adatkezeléséhez, úgy a nyereményjátékban való részvételét nem tudja biztosítani.

 

10.9. A Szervező által tett adatbiztonsági intézkedések

A Szervező a beépített és alapértelmezett adatvédelem elvét követve mind az adatkezelés módjának meghatározásakor, mind pedig az adatkezelés során olyan megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre, amelyek célja egyrészt az adatvédelmi elvek hatékony megvalósítása, másrészt a GDPR-ban foglalt követelmények teljesítéséhez és a Játékosok jogainak védelméhez szükséges garanciák beépítése az adatkezelés folyamatába. A Szervező biztosítja, hogy alapértelmezés szerint kizárólag olyan személyes adatok kezelésére kerüljön sor, amelyek az adott konkrét adatkezelési cél szempontjából szükségesek. Ez a kötelezettség vonatkozik a gyűjtött személyes adatok mennyiségére, kezelésük mértékére, tárolásuk időtartamára és hozzáférhetőségükre. A Szervező adatbiztonsági intézkedésekkel éri el, hogy a személyes adatok alapértelmezés szerint a természetes személy beavatkozása nélkül ne válhassanak hozzáférhetővé meghatározatlan számú személy számára.

  

10.10. A Szervező adatkezelésével kapcsolatban a téged megillető jogok

Milyen jogaid vannak a Szervező adatkezelésével összefüggésben?

·      Kérelmezheted a Szervezőtől a Rád vonatkozó adatkezeléssel összefüggésben:

a)       a személyes adatokhoz történő hozzáférést (Adatvédelmi Rendelet 15. cikk). E körben jogosult vagy tájékoztatást kapni arról, hogy a személyes adatok kezelése folyamatban van-e, jogosult vagy megismerni a kezelt személyes adatokat és azokról másolatot kérhetsz, továbbá ezek vonatkozásában az adatvédelmi szempontból lényeges információkat (pl. címzettek kategóriái, tárolás időtartama).

b)       a személyes adatok helyesbítését (Adatvédelmi Rendelet 16. cikk). E körben kérheted a helytelen adat kijavítását, illetve a hiányos adat kiegészítését.

c)        személyes adatok törlését (Adatvédelmi Rendelet 17. cikk).

d)       vagy kezelésének korlátozását (Adatvédelmi Rendelet 18. cikk).

·             A hozzájárulást bármikor vissza lehet vonni: Az adatkezelés jogalapja a Te hozzájáruló nyilatkozatod (lásd jelen formanyomtatvány B. pontja). A hozzájárulást bármely időpontban jogosult vagy visszavonni, amely azonban a visszavonásig történt adatkezelés jogszerűségét nem érinti.

·             A fenti jogok érvényesítésére vonatkozó kérelmet a fenti I. pontban megadott elérhetőségeken lehet benyújtani a Szervezőhöz. A Szervező a kérelemnek a lehető legrövidebb időn belül, legfeljebb azonban 10 napon belül eleget tesz és értesít Téged a megtett lépésekről, illetve a kérelem elutasításának indokairól.

·             Panasz benyújtás joga: Jogosult vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11; website: www.naih.hu; email: ugyfelszolgalat@naih.hu; Tel: + (36)-1-391-1400) panaszt benyújtani. A panasz hatósági benyújtása előtt javasoljuk, hogy azt először a Szervezőnek küldd meg annak érdekében, hogy a kérést első körben mi is megvizsgálhassuk.

·             Bírósági út igénybe vétele: Jogaid megsértése esetén a Szervező ellen bírósághoz fordulhatsz. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – a választásod szerint – a lakóhely vagy tartózkodási hely szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

 

10.11.   Vegyes rendelkezések

 
Ez a Szabályzat elérhető a https://www.pirulafutar.hu/nyeremenyjatek

 

Utolsó módosítás dátuma: 2023. július 30.